Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDDENGOEDPARADIJS

Laatst bijgewerkt: 18-11-2023

1. Op wie zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing?

  Beddengoedparadijs als onderdeel van G&N V.O.F. gebruikt deze algemene verkoopvoorwaarde. In deze algemene verkoopvoorwaarde bedoelen met “Beddengoedparadijs” of "de ondernemer", “we” of “wij”, of “onze” de hiervoor genoemde vennootschap die aan jou een product verkoopt.

   

  Als wij in deze algemene verkoopvoorwaarden spreken over “de consument” of “de klant”, “je”, “jij”, “jou” of “jouw” bedoelen we daarmee de persoon of de entiteit die een product bij ons koopt of een service afneemt.

   

  2. Wanneer gelden deze algemene verkoopvoorwaarden?

  a. Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden wanneer je via onze webwinkel www.beddengoedparadijs.nl een product koopt of een service afneemt.

  b. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beddengoedparadijs en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument, op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beddengoedparadijs. Door gebruik te maken van de diensten en producten van Beddengoedparadijs, ga je akkoord met deze voorwaarden.

  c. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

  c. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

   

  3. Het aanbod

  Beddengoedparadijs verkoopt producten, waaronder slaapkamerproducten en woonaccessoires.

   

  De producten zijn geschikt voor huishoudelijk gebruik. Mocht je nog niet weten wat je wilt kopen, dan kan je ook kiezen voor een cadeaukaart. Wij verkopen onze cadeaukaarten alleen via onze webwinkel. De cadeaukaarten die je koopt kan je direct na aankoop gebruiken op onze website.

   

  We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze communicatie-uitingen. Toch kan het gebeuren dat de informatie daarin onverhoopt niet juist, niet volledig of niet meer actueel is. De op het moment van de koop verstrekte informatie is van toepassing.

   

  3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

  3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Beddengoedparadijs gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

  3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van retourneren;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

    

   4. De overeenkomst

   4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van akkoord gaan door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

   4.2 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Beddengoedparadijs passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web-omgeving.

   4.3 Beddengoedparadijs kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren.

   4.4 Beddengoedparadijs is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de geleverde producten.

    

   5. Retournering van producten

   5.1 Beddengoedparadijs streeft naar volledige klanttevredenheid. Als je niet tevreden bent met je aankoop, kun je de producten retourneren of omruilen, onderhevig aan de voorwaarden van ons retourbeleid.

   5.2 Retourneren of omruilen is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Neem vooraf contact op met Beddengoedparadijs om de retourzending aan te melden.

   5.3 Voorwaarden voor Retourneren of Omruilen:

   a. Het dekbeddengoed moet ongebruikt, ongewassen en in de originele verpakking worden geretourneerd.

   b. Retourzendingen dienen voorzien te zijn van alle originele labels en kaartjes.

   c. Beddengoedparadijs behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren die niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden.

   5.4 Indien het ontvangen product defect is of niet aan de verwachtingen voldoet, neem dan onmiddellijk contact op met Beddengoedparadijs. Defecte producten worden zo snel mogelijk vervangen of vergoed.

   5.5 Door een aankoop te doen bij Beddengoedparadijs ga je akkoord met dit retourbeleid. Beddengoedparadijs behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen.

    

   6. Kosten in geval van retourneren

   6.1 Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten voor de retourzending voor rekening van de koper, tenzij anders overeengekomen.

   6.2 Na ontvangst en controle van het geretourneerde producten, zal Beddengoedparadijs overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag. Dit gebeurt binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending.

   6.3 De terugbetaling zal plaatsvinden via dezelfde betaalmethode als waarmee de oorspronkelijke aankoop is gedaan.

    

   7. Prijs

   7.1 Alle vermelde prijzen voor producten zijn in euro’s en inclusief de op dat moment geldende btw, maar exclusief andere kosten zoals verzendkosten.

   7.2 Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

    

   8. Hoe kan ik betalen?

   Indien je een product koopt in onze webwinkel kan je deze voorafgaand aan de bezorging betalen met iDEAL, Visa Card, Mastercard, cadeaukaart of een ander op het moment van betaling door Beddengoedparadijs geaccepteerd betaalmiddel. Je kan de producten die je via onze website koopt ook na de bezorging betalen. Dit kan afhankelijk van de bestelwijze via Klarna. De voorwaarden voor betaling via Klarna tref je aan op hun website.

    

   8.1 Voor alle producten geldt dat ze ons eigendom blijven totdat je alle aan ons daarmee in verband staande te betalen bedragen hebt betaald.

    

   9. Garantie

   9.1 Garantie betekent dat Beddengoedparadijs instaat voor de deugdelijkheid van de producten bij het beoogde gebruik daarvan. De Beddengoedparadijs garantie geldt in aanvulling op de rechten die je op grond van de Nederlandse wet hebt.

   9.2 Als je niet tevreden bent over één van onze producten, omdat het product niet over de eigenschappen beschikt die je bij het beoogd gebruik daarvan mag verwachten, kan je onder de hierna vermelde voorwaarden een beroep doen op de garantieregeling als:

   • je het originele aankoopbewijs van het product aan ons kan laten zien;

   • je ons zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na ontdekking, zo duidelijk mogelijk op de hoogte brengt van jouw klacht via onze klantenservice.

   • Wanneer je jouw klacht indient stuur je naast een duidelijke omschrijving van jouw klacht ook duidelijke foto‘s waaruit de klacht blijkt mee;

   • de klacht niet het gevolg is van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat je het product hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, niet goed hebt onderhouden of hebt laten repareren door een derde;

   • je het product alleen hebt gebruikt waarvoor het is bestemd. De producten zijn geschikt voor huishoudelijk gebruik.

   • de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product door vervoer of aanstoten door een ander voorwerp of verkleuring van een stof;

   • de reden voor de klacht niet het gevolg is van normale slijtage of normaal;

   9.3 Nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, onderzoeken wij het product en bepalen wij of de klacht onder onze garantie valt. Het is mogelijk dat wij jouw medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

   9.4 Als we vaststellen dat de klacht inderdaad onder de garantie valt, proberen wij het product te vervangen voor een ander product. De kosten voor vervanging betalen wij.

   9.5 Mochten wij het product niet kunnen vervangen, dan mag je de koop geheel of gedeeltelijk ontbinden als dit redelijk is in verhouding tot de klacht. Dit betekent dat je het product geheel op dezelfde wijze retourneert als jij het hebt ontvangen van ons. Het proportionele deel van het aankoopbedrag krijg je terug.

    

   10. Verbod op doorverkoop van Beddengoedparadijs producten

   10.1 Alle producten gekocht bij Beddengoedparadijs zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden doorverkocht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beddengoedparadijs.

   10.2 Het doorverkopen van producten van Beddengoedparadijs zonder toestemming kan leiden tot juridische stappen.

   10.3 Klanten die betrapt worden op doorverkoop zonder toestemming, kunnen worden uitgesloten van toekomstige aankopen bij Beddengoedparadijs.

   10.4 Voor het verkrijgen van toestemming voor doorverkoop dient de klant contact op te nemen met Beddengoedparadijs via de klantenservice.

   10.5 Beddengoedparadijs behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of accounts te sluiten als er vermoedens zijn van doorverkoop zonder toestemming.

   10.6 Door een aankoop te doen bij Beddengoedparadijs ga je akkoord met het verbod op doorverkoop zoals hierboven beschreven. Beddengoedparadijs behoudt zich het recht voor om deze bepaling op elk moment te wijzigen.